Zapraszamy MŚP z branży hotelarskiej, gastronomicznej (HoReCa), turystycznej oraz kulturalnej do skorzystania z bezzwrotnej dotacji w wysokości do 90% kosztów inwestycji na unowocześnienie lub zmianę profilu działalności

Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa w sektorach hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura mogą uzyskać dotacje na unowocześnienie lub dywersyfikację działalności.

Branża Hotelarska

Przedsiębiorstwa (MŚP) z branży hotelarskiej, w tym pensjonaty, hotele i hostele.

Branża Gastronomiczna

Przedsiębiorstwa (MŚP) z branży gastronomicznej, w tym restauracje, kawiarnie.

Branża Turystyczna

Przedsiębiorstwa (MŚP) z branży turystycznej, w tym biura podróży i przewodnicy.

Branża Kulturalna

Przedsiębiorstwa (MŚP) z branży kulturalnej, w tym teatry, galerie i agencje artystyczne.

Warunkiem jest spadek obrotów o co najmniej 20% w 2020 lub 2021 roku w porównaniu do roku poprzedniego, a w przypadku zawieszenia działalności w 2020 roku przez co najmniej 6 miesięcy, porównanie odnośnie spadku obrotów dotyczyć będzie roku 2019.

Wsparcie obejmuje przedsięwzięcia MŚP takie jak:

a) Inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w szczególności:

  • • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
  • • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
  • • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów, a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej,
  • • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze, w którym prowadzona jest działalność.

b) Podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie pracowników poprzez prowadzenie szkoleń związanych z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z unowocześnieniem lub rozszerzaniem profilu działalności Wnioskodawcy, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych, np. szkoleń z zakresu nowych rozwiązań i technologii IT, analizy potrzeb klientów, zarządzanie informacjami i danymi oraz zarządzanie ryzykiem.

c) Usługi rozwojowe (inne niż szkolenia) w zakresie realizacji przedsięwzięć MŚP takie jak: opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 600 000,00 zł. Maksymalne wsparcie na jedno przedsięwzięcie MŚP to 540 000,00 zł Maksymalność intensywność wsparcia 90%

Projekt nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku, a okres realizacji nie może przekroczyć 12 miesięcy, kończąc się najpóźniej 31 stycznia 2026 roku.

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych oraz zaliczki na realizację przedsięwzięcia MŚP.

Nabór wniosków planowany jest w styczniu 2024 r., ale już dziś warto przygotować wniosek, ponieważ liczy się kolejność zgłoszeń (kto poierwszy ten lepszy!).

Zgodnie z projektem Regulaminu konkursu dla MŚP, wnioski będą sukcesywnie sprawdzane. Ocena przedsięwzięć MŚP prowadzona będzie na bieżąco i trwać będzie do 14 dni od terminu złożenia wniosku.

Jeżeli kwota wsparcia w złożonych w naborze wnioskach przekroczy 200% alokacji środków lub liczba przedsięwzięć MŚP wybranych do objęcia wsparciem przekroczy 250% zakłdanych wielkości dla danego województwa, operator może opublikować na stronie internetowej naboru informację o wcześniejszym zakończeniu naboru wniosków.

To doskonała okazja do inwestycji w rozwój firmy. Nie przegap jej! Skorzystaj z naszych usług doradczych i pomocy w przygotowaniu wniosku.

Kalkulator Wsparcia MŚP

Min: 50,000 zł Max: 600,000 zł
Min: 50% Max: 90%

Wynik:

Maksymalne wsparcie: 540,000 zł